Psychodignostika

Nabízím psychodiagnostiku (psychologické vyšetření) pro tyto účely:

 • Sebepoznání a seberozvoj klienta – rozkrytí silných a slabých stránek, pojmenování problémových oblastí či tendencí, které se projevují v běžném životě (např. v partnerské, pracovní či osobní rovině). Závěry mohou nasměrovat k následné psychoterapeutické či poradenské péči, partnerské nebo rodinné.
 • Psychologickou diagnostiku osobnostní struktury a zmapování osobnostních charakteristik (rysy a vlastnosti osobnosti, vlastnosti a jejich projevy, adaptabilita, sociální dovednosti, tendence a sklony, apod.).
 • Zjištění výkonových charakteristik (úroveň a struktura intelektových schopností, zkoušky speciálních schopností, testy psychických funkcí – paměť, pozornost, apod.)
 • Profesní směřování, pomoc při výběru budoucího povolání, apod..
 • Cílené či komplexní psychologické vyšetření na žádost klienta, či jiných odborníků.

Komplexní psychodiagnostické vyšetření – cena 4.900,- Kč

Konečná cena vyšetření je smluvní a odvíjí se od cíle vyšetření podle požadavků klienta: zahrnuje diagnostický rozhovor, administraci testů a dalších metod v rozsahu cca 5 hodin, vyhodnocení metod, vyhotovení písemné zprávy a konzultaci nad výsledky.

Obsahuje např:

 • Vyšetření intelektové úrovně, jeho struktury, úroveň kognitivních (poznávacích) schopností, využívání intelektového potenciálu.
 • Vyšetření osobnostních charakteristik – např.: temperament, emoční stabilita, tolerance vůči stresu, způsoby zvládání zátěžových situací, adaptační mechanismy, dominanci, impulsivita, tendence k rizikovému jednání, schopnost sebekontroly a sebeovládání, schopnosti navazování a udržování sociálních vazeb, atd..
 • Vyšetření na přítomnost psychopatologické symptomatiky.

Cílené psychodiagnostické vyšetření – cena od 2.900,- Kč

Konečná cena vyšetření je smluvní a odvíjí se od rozsahu a obsahu vyšetření podle cíle a požadavků klienta: zahrnuje diagnostický rozhovor, administraci diagnostických metod dle cíle vyšetření, vyhodnocení a konzultaci nad výsledky.

Obsah vyšetření je podmíněn cílem vyšetření např. k:

 • rozkrytí silných a slabých stránek;
 • zjištění výkonových charakteristik;
 • úroveň intelektových schopností;
 • profesní zaměření, atd.

Psychologickou zprávu z vyšetření (posudek) považuji za velmi důvěrný materiál, který bez písemného souhlasu testovaného neposkytuji třetí osobě ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření


Mgr. Bohuslav Jäger

Otakarova 59
České Budějovice, 370 01

Husova 9
Praha 1, 110 00 

T: +420 773 622 502
E: psychosluzby@email.cz 
IČO: 88326667